Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
PL PL

Obszary podlegające ochronie

 

GMINA POD OCHRONĄ

Teren gminy Osieczna objęty jest różnymi formami ochrony przyrody.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu

     Pojezierze Krzywińsko-Osieckie wraz z zadrzewieniami Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra, to największy powierzchniowo obszar chronionego krajobrazu w powiecie leszczyńskim zajmujący 714,25 km2 obejmuje Pojezierze Krzywińskie i Pojezierze Dolskie oraz dolinę Rowu Polskiego i Rowu Śląskiego. Wyznaczony został rozporządzeniem Nr 82/92 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 1 sierpnia 1992 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa leszczyńskiego. Cechuje go krajobraz zbliżony do naturalnego z niskim stopniem zaludnienia i osadnictwa. Szczególnie cennymi pod względem krajobrazowym i przyrodniczym są tereny dolin Rowu Wyskoć, Rowu Polskiego i Rowu Śląskiego oraz jeziora w okolicach Świerczyny. Wysoka lesistość – ponad 40%, liczne jeziora i rzeki oraz bogactwo form rzeźby polodowcowej, a także zadrzewienia, stanowią o atrakcyjności turystyczno-krajobrazowej tego obszaru. Różnorodność biotopów stwarza dogodne warunki do bytowania licznych gatunków flory i fauny, w tym gatunków chronionych, bądź rzadkich i zagrożonych. W skład opisywanego obszaru wchodzą trzy rezerwaty przyrody i dwa projektowane. Zarówno wielkość obszaru, jak i różnorodność ekosystemów zapewniają warunki do swobodnego bytowania i migracji roślin i zwierząt, a także możliwość wykorzystania jego walorów naturalnych dla turystyki i wypoczynku. Prawie cała gmina Osieczna znalazła się w granicach w/w obszaru chronionego krajobrazu

 • Rezerwat przyrody

     „Ostoja Żółwia Błotnego” rezerwat faunistyczny utworzony w 1974 r. o powierzchni 4,42 ha, obejmuje obszar lasu i bagien w Nadleśnictwie Karczma Borowa, leśnictwo Drzeczkowo, w pobliżu miejscowości Witosław w gminie Osieczna. Celem ochrony jest zachowanie jednego z bardzo nielicznych w Polsce stanowisk żółwia błotnego Emys orbicularis.

  • obszar Natura 2000

     Do sieci Natura 2000 wpisano leżącą częściowo w gminie Osieczna ostoję ptaków o randze europejskiej „Zbiornik Wonieść”. Ostoja ta wyznaczona została rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. i obejmuje zbiornik wodny o powierzchni 777 ha powstały w wąskiej rynnie polodowcowej, na obszarze zajętym dawniej przez pięć jezior. Obszary przyległe stanowią mozaikę lasów, pól uprawnych i łąk. Całkowita powierzchnia obszaru wynosi 2461.8 ha, z tego grunty orne stanowią 32.7 % powierzchni, łąki i pastwiska – 24.3 %, lasy – 19.4 %, wody – 21.3 %, a 3.3 % tereny luźno zabudowane i inne. Pod względem administracyjnym ostoja leży w gminach Krzywiń, Kościan i Śmigiel w powiecie kościańskim oraz Osieczna w powiecie leszczyńskim (około 35 % powierzchni).

Występuje tu, co najmniej 26 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 7 gatunków z Polskiej czerwonej księgi zwierząt. Łącznie stwierdzono gniazdowanie 131 gatunków ptaków. Znajduje się tu jedno z nielicznych w Polsce lęgowisk podgorzałki. W okresie lęgowym obszar zasiedla ponad 2 % krajowej populacji gęgawy, co najmniej 1 % populacji krajowej następujących gatunków ptaków: podgorzałka, rybitwa białowąsa, krakwa, kropiatka, sieweczka rzeczna; stosunkowo licznie gnieżdżą się ponadto bąk i bączek.

W okresie wędrówkowym spotyka się gęsi zbożowe i białoczelne w koncentracjach do 8000 osobników, pierzące się cyraneczki i pierzące się oraz zimujące łabędzie nieme.

W ostatnim roku w zbiorniku obserwowano żółwie błotne. Z chronionych gatunków roślin stwierdzono bluszcz, pełnik europejski, grążel żółty i grzybienie białe.

Częściowo gmina została także ujęta w projektowanym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 – Zachodnie Pojezierze Krzywińskie, które zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zostały wyznaczone przez Ministra Środowiska i przekazane do zaakceptowania Komisji Europejskiej.

  • Pomniki przyrody

 • 2 dęby szypułkowe o obwodzie 330 i 340 cm i wysokości 20 m – park w Jeziorkach

 • wierzba krucha składająca się z trzech pni o obwodach 300, 290, 280 cm i wysokości 15 m – park w Jeziorkach

 • lipa szerokolistna – park w Jeziorkach

 • 4 dęby szypułkowe i platan klonolistny o obwodzie 560 cm i wysokości 20 m park w Witosławiu

 • dąb szypułkowy – Osieczna

 • 18 dębów szypułkowych, 9 buków pospolitych, dzika czereśnia, sosna pospolita, sosna wejmutka, modrzew europejski i bluszcz pospolity – na terenie lasów Nadleśnictwa Karczma Borowa.

UMiG Osieczna
 Śledź nas na:
- miniatura.jpg
 
 
 Współrzędne GPS
Współrzędne GPS
 
 Dane do faktur
Gmina Osieczna
ul. Powstańców Wlkp. 6
64-113 Osieczna

NIP 697-22-39-128
REGON 411050741
 Numer konta bankowego
BS Poniec O/Osieczna
51 8682 0004 2600 0273 2000 0010
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
PROJEKT I HOSTING: INTERmedi@ | ZARZĄDZANE PRZEZ: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x